Raaga Kedar or Raga Kedara: Learn its History, Origin and Facts with Download Pdf

Raaga Kedar / Raga Kedara

Time of Singing: First Prahar of The Night (See refrerence here)

Aaroh: 

sa ma pa, ma pa dha ni dha pa ma pa sa

Avaroh: 

sa ni dha pa, ma pa ma sa re sa


Lakshan Geet 1: 

Kedar Ras Shant Gaat Guni, - 2
Dou Nishad Sur Tivar Madhyam - 2
Karat Varaj Gandhar Chadhat Ri - 2 (Back to first line)

Vaadi Rahat Nit Mahdyam Suswar - 2
Samvadi Puni Shadaj Manyavar - 2
Pratham Prahar Nis Gaat Chatur Jana - 2 (Back to first line)

Lakshan Geet 2: 

Bol Bol Mose Nand Kunvarava, - 2 
Rasbhari Batiyan Laag Madhur Tori - 2 (Back to first line)

Subhag Hath Tore Bansi Shaamasi - 2
Brijavasi Nirakhat Nayan Bahri - 2
Ati Aghat Jas Bhookh Bhikhari - 2 (Back to first line)